อุดฟัน Composite filling

ลูกค้าจัดฟันแบบโลหะ ใช้เวลาในการจัดอยู่ที่ 2 ปี ราคาโปรโมชั่น 12,000 บาท